Nội dung: Glenn Whitman & sinh viên của Saint Andrew / Phát triển trang web: Naher Industries

Sử dụng hợp lý & Chính sách bản quyền

Chúng tôi hoan nghênh việc sử dụng tất cả các tài liệu liên quan đến dự án lịch sử và bộ sưu tập được tạo ra bởi công việc của học sinh, sinh viên. Tất cả tài liệu và tài liệu của dự án đều có bản quyền cho điều phối viên và nhà thiết kế của dự án, Glenn Whitman, và nên được công nhận như vậy. Việc xuất bản các cuộc phỏng vấn sinh viên trên web chỉ phù hợp với sự cho phép của từng người được phỏng vấn và phỏng vấn thông qua biểu mẫu đã được ký có thể được mua qua thư viện của trường St. Andrew’s Episcopal, nơi một bản sao của từng dự án được lưu trữ. Bất kỳ việc sử dụng phiên bản phỏng vấn hoặc nghiên cứu của sinh viên tìm thấy trong bối cảnh lịch sử của họ và phân tích lịch sử phải được trích dẫn đúng. Trang web và thiết kế của nó có bản quyền cho Glenn Whitman và Naher Industries. Mọi câu hỏi bổ sung về “Sử dụng hợp pháp” và “Bản quyền” phải được giải quyết trong trang liên hệ và nếu có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy truy cập trang liên hệ.